Informacja dla klientów/dostawców o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Byłych Członków Zespołu Pieśni i Tańca NOWA HUTA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej w treści:  RODO) informujemy, że:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Byłych Członków Zespołu Pieśni i Tańca NOWA HUTA z siedzibą w Krakowie (31-913), al. Jana Pawła II 232,

 2. została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: zpitnowahuta@gmail.com,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy,

 5.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy,

 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego zostanie Państwu przekazane odrębna informacja.

 7.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

- przez czas wykonywania umowy,

- przez czas, w którym przepisy nakazują zachować dane.

 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.