O Nas

Stowarzyszenie Byłych Członków Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta” powstało w 1990 roku w Krakowie z inicjatywy osób zrzeszonych w Klubie Pieśni i Tańca, utworzonego w 1988 roku. Potrzeba podniesienia rangi organizacji, która skupiała byłych członków Zespołu spowodowała, że w marcu 1990 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie otrzymując osobowość prawną. Stowa-rzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków. Celem Stowarzyszenia jest skupianie byłych członków Zespołu oraz osób bezpośrednio związanych z jego działalnością od momentu powstania w 1953 roku, wspieranie działalności funkcjonującego Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta” oraz kultywowanie i propagowanie wartości kulturowych ze szczególnym uwzględnieniem folkloru.  Działalność Stowarzyszenia to także ukłon w kierunku historii tego wielce zasłużonego dla kultury polskiej Zespołu, to podziękowanie za wszystkie lata spędzone w tej wspaniałej grupie społecznej.


Nasze działania

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez utrzymywanie więzi z byłymi członkami Zespołu oraz osobami bezpośrednio związanymi z jego działalnością, organizowanie spotkań towarzyskich, inicjowanie i organi-zowanie przeglądu dorobku Zespołu, pomoc i opieka koleżeńska w przypadkach losowych, kultywowanie pamięci o zmarłych koleżankach i kolegach, pomoc doradczą i konsultacyjną w działalności funkcjonującego Zespołu oraz współpraca ze stowarzyszeniami, związkami twórczymi i instytucjami kulturalnymi w kraju i za granicą. Z inicjatywy Stowarzyszenia wydano Monografie ZPiT „Nowa Huta”. Corocznie w drugą sobotę stycznia, organizowane są koncerty dedykowane wychowankom zespołu a 20 grudnia każdego roku przygotowujemy wigilię zespołową, na której spotykają się wszystkie pokolenia. Dzięki Stowarzyszeniu możliwe było sfinansowanie wielu inicjatyw m.in. wyjazdy na krajowe i międzynarodowe festiwale folklorystyczne, częściowe sfinansowanie edukacji członków Zespołu, udzielenie zapomóg dla członków Stowarzyszenia i Zespołu oraz zakupy niezbędne do działalności bieżącej Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta”.


Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA

an image

Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA powstał w 1953 roku w Krakowie. Siedzibą zespołu jest Nowohuckie Centrum Kultury. Skład osobowy zespołu stanowią dzieci, młodzież szkolna, studencka i pracująca.
Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA jest jednym z najdłużej funkcjonujących amatorskich zespołów w Polsce. Historia tego zespołu to: ponad 1500 osób prezentujących swoje artystyczne zamiłowania, kultywująca polska kulturę ludową i narodową, to ponad 2000 koncer-tów a także reprezentowanie Polski w 87 międzynarodowych wydarzeniach artystycznych.
W swoim repertuarze posiada: pieśni i tańce Krakowiaków Wschodnich, pieśni i tańce Kra-kowiaków Zachodnich, pieśni i tańce Lachów Sądeckich, pieśni i tańce regionu lubelskiego, pieśni i tańce regionu rzeszowskiego, pieśni i tańce mieszczan żywieckich, pieśni i tańce Beskidu Śląskiego, pieśni i tańce Beskidu Żywieckiego, pieśni i tańce Mazowsza, pieśni i tańce regionu przeworskiego, pieśni i tańce regionu łowickiego, pieśni i tańce regionu ślą-skiego, pieśni i tańce Kurpi Zielonych, pieśni i tańce regionu spiskiego, pieśni i tańce regionu opoczyńskiego a także polskie tańce narodowe: kujawiak z oberkiem, krakowiak, polonez i mazur. Ponadto w programie artystycznym zespół posiada: obrazek sceniczny z okresu Księstwa Warszawskiego, tańce historyczne, spektakl „Wesele krakowskie”, spektakl pastorałkowy „W Betlejem mieście” oraz pieśni ludowe z różnych regionów kraju. Oryginalne tańce i pieśni poddane artystycznemu opracowaniu swoją treścią i wykonaniem propagują w do-brym tego słowa znaczeniu polski folklor regionalny i narodowy.
Zespół NOWA HUTA wielokrotnie brał udział w realizacjach telewizyjnych i teatralnych oraz w widowiskach plenerowych m.in. Wianki krakowskie pod Wawelem w Krakowie, udział w widowisku “Vivat Akademia” z okazji 600- lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, udział w spek-taklu “Kronika Polska” na Rynku Krakowskim z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej, udział w operze „Halka” na Skałkach Twardowskiego w Krakowie, udział w spektaklu „Kra-ków przez wieki”, wielkie widowisko z okazji 750 lecia lokacji Krakowa czy udział w spektaklu „Harnasie” z okazji roku Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Posiada nagrania studyjne swojego repertuaru oraz wydawnictwa fonograficzne.
Za swoją działalność artystyczną otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń m.in. Złota Odznaka – Zasłużony dla Kombinatu Metalurgicznego, Złota Odznaka – Budowniczy Nowej Huty, Złota Odznaka - Za Prace Społeczną dla Miasta Krakowa, Dyplom Honorowy Ministerstwa Kultury i Sztuki Za Upowszechnianie Kultury, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Złoty Medal – Kraków 2000, Odznaka „Honoris Gratia” dla szczególnie zasłużonych dla miasta Krakowa, Medal Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Medal Rady Miasta Krakowa „20 lecia dzielnic”.

więcej informacji